ODYOLOJİ BÖLÜMÜ

Odyoloji, normal işitme ve denge fonksiyonları ile ilgilenen; bunun yanı sıra işitme ve denge bozukluklarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapan; kendi alanına özgü test yöntemleri ile işitme ve denge bozukluklarının değerlendirilmesi ve tespit edilmesine yönelik uygulamalar yapan; belirlenen bozukluğa uygun cihaz seçimi, uygulaması ve re/habilitatif yaklaşımların gerçekleştirilmesini içeren bilim dalıdır.

Odyoloji biliminin tarihsel gelişimi 1900’lü yılların başlarına dayanmaktadır. Özellikle İkinci dünya savaşından sonra savaş yaralılarının büyük bir kısmında yüksek sese maruziyet sebebiyle rahatsızlıklar ortaya çıkmıştır. Bu rahatsızlıklar nedeniyle işitme, dil ve konuşma bozuklarının rehabilitasyonunun önemi oldukça artmıştır. Bu durum savaş yıllarının sonunda (1945-1950 yılları arasında) yeni bir meslek grubunun doğmasına yol açmıştır. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde bu alana profesyonel meslek elemanlarını yetiştiren lisans düzeyinde okullar kurulmuştur. Odyologlar Kulak Burun Boğaz, Beyin Cerrahisi, Nöroloji, Psikiyatri, Geriatri, Pediatri gibi uzmanlık alanlarının oluşturduğu birçok disiplini içeren çalışmalarda, bağımsız meslek grubu olarak yer alır.

Odyolog meslek tanımı 2011 yılında resmî gazetede yayımlanmış ve resmen tanınan bir meslek olmuştur. Tanıma göre; ‘’Odyolog, Odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun; bireylerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman hekimin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak işitme, denge bozukluklarını tespit eden, rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan cihazları belirleyen; sağlık meslek mensubudur.’’

            Odyologlar:

  • Üniversitelerde (akademik personel),
  • Kamu hastaneleri ve özel hastanelerde,
  • İşitme tarama merkezlerinde,
  • Özel odyoloji merkezlerinde,
  • İşitme cihazı merkezlerinde,
  • Endüstriyel kurumlarda,
  • Gürültü tarama programlarında,
  • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde,
  • Koklear implant firmalarında görev alabilirler.

Misyon

Etik kurullara bağlı, multidisipliner çalışmayı özümsemiş, mesleki muhakeme ve problem çözme, işitme ve/veya denge bozukluğu bulunan hastaları doğru değerlendirme, bu hastaların sorunlarını tespit ederek, kanıta dayalı uygun yaklaşımı belirleme ve re/habilitasyon programlarını hazırlama, hastaların gereksinim duyacakları araçları belirleyerek gerekli ayarlamaları yapma, kullanımı için gerekli re/habilitasyon programlarını hazırlama ve uygulama, becerilerine sahip, sağlık hizmeti ve akademik çalışmayı en üst düzeyde icra edecek odyologlar yetiştirmektir.

Vizyon

Odyoloji alanında uluslararası standartlarda eğitim veren, özgün akademik çalışmalar yaparak bilime katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası platformlarda saygı gören, lider bir bölüm olmaktır.